ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022 – ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκηρύσσει τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο με 13 καινούρια θεσμικά καθεστώτα και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων έως και 75%. 

 Τα ενεργά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων αφορούν επενδυτικά σχέδια των παρακάτω κατηγοριών:

 1. Μεταποίηση Εφοδιαστική αλυσίδα (διάρκεια υποβολών από 27/07/2022 έως και 31/10/2022)
 2. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων (διάρκεια υποβολών από 05/09/2022 έως και 05/12/2022)

Σκοπός των επιμέρους καθεστώτων είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στους προαναφερθέντες τομείς και αφορούν:

 • την ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας,
 • την επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 • διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτή,
 • θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι φορείς επενδύσεων είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη στιγμή της έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

 Ορισμένες εκ των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών είναι οι εξής:

 • Ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας
 • Απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού, λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας και δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας
 • Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Δαπάνες για Έρευνα, Ανάπτυξη & καινοτομία
 • Μισθοδοσία νέου προσωπικού και επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών

 Τα είδη των ενισχύσεων:

 • Φορολογική Απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022