Τεχνική Υποστήριξη στην Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών

Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς για την προετοιμασία και διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων, προμηθέων και υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες αφορούν την συμβουλευτική υποστήριξη για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέχρι του σταδίου της κατακύρωσης του αποτελέσματος και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.