Στρατηγικές και Επιχειρησιακές Μελέτες

 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας

Σκοπός της οικονομοτεχνικής μελέτης είναι να εξετάσει την βιωσιμότητα της επένδυσης, εντοπίζοντας παράλληλα πιθανές αδυναμίες. Οι μελέτες σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή της επιχείρησης, τα προϊόντα της, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της, τους παραγωγικούς συντελεστές της καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται σημαντική για τη λειτουργία της

 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO, HACCP)

 

Η εγκατάσταση και η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο διοίκησης και ανάπτυξης ενός οργανισμού. Συνιστά, επίσης, παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της  αποδοτικότητας, καθώς, συμβάλει στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Εκπονούμε μελέτη διάγνωσης των επιμορφωτικών αναγκών των εργαζομένων στην επιχείρησή σας και την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες. Αναλαμβάνουμε την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη του κόστους επιμόρφωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, είτε μέσω του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ είτε μέσω άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων.

 • Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων

 

H εταιρεία διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στους παρακάτω τομείς:

 • Τοπικά Αναπτυξιακά προγράμματα
 • Εκπόνηση μελετών Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης
 • Εκπόνηση μελετών για την δημιουργία και εφαρμογή Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας
 • Ολοκληρωμένα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα Απασχόλησης και καταπολέμησης της Ανεργίας
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας έργων
 • Εκπόνηση μελετών Κοινωνικής ένταξης
 • Εκπόνηση Marketing Plan
 • Εκπόνηση Business Plan

 

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο για εμάς, αποτελεί εργαλείο ελαχιστοποίησης επιχειρηματικού κινδύνου. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης (αγορά, επιχείρηση), καθορισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων επιχείρησης και μετόχων, καθοδήγηση των ενεργειών των μελών-στελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων.