Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΤΟΥ Α΄ΚΥΚΛΟΥ. ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Β΄ΚΥΚΛΟΥ.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκηρύσσει τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο με 13 καινούρια θεσμικά καθεστώτα και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων έως και 75%. 

Βασική πρωτοβουλία του καινούριου Αναπτυξιακού Νόμου αποτελεί η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους.

Σκοπός των επιμέρους καθεστώτων είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στους προαναφερθέντες τομείς και αφορούν:

 • την ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας,
 • την επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 • διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτή
 • θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

 

Η σημαντικότερη καινοτομία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου εντοπίζεται στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δεν διαθέτουν τον χαρακτήρα μια ολοκληρωμένης επένδυσης, όπως περιγράφεται παραπάνω, αλλά ενισχύονται αποκλειστικά για ειδικές κατηγορίες δαπανών.

Αναλυτικότερα, τα ποσοστά επιδότησης καθορίζονται ανάλογα από την περιφέρεια που εντάσσεται η επιχείρηση καθώς και από το μέγεθος της, με μέγιστο ποσοστό επιδότησης το 75%.  Συγκεκριμένα,  για την Ήπειρο το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται στο 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για τις μεσαίες και 70% για τις μικρές.

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι φορείς επενδύσεων είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη στιγμή της έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και δύναται να έχουν μια από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία,
 • Συνεταιρισμός,
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
 • Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί,
 • Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών,
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες,
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις,
 • Ατομικές επιχειρήσεις

 

Ορισμένες εκ των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών είναι οι εξής:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής, βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού ψύξης/θέρμανσης κ.α.) και λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.)
 • Προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας
 • Απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας κ.α.)
 • Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας και δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας
 • Δαπάνες για Έρευνα, Ανάπτυξη & καινοτομία
 • Μισθοδοσία νέου προσωπικού
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση

 

Τα είδη των ενισχύσεων:

 • Φορολογική Απαλλαγήαπό την καταβολή φόρου εισοδήματος επί τον πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.
 • Επιχορήγησηγια την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την κάλυψη των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνεπάγεται με την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Χρηματοδότησηεπιχειρηματικού κινδύνου που αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»

 

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ορίζεται:

 • στα 10.000.000 ευρώ,ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, με εξαίρεση όσα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου (4887/2022) ορίζουν είτε μεγαλύτερο, είτε μικρότερο ποσό
 • στα 20.000.000 ευρώ,ανά μεμονωμένη επιχείρηση
 • στα 30.000.000 ευρώ,για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις

 

Το Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων ανέρχεται στο:

 • ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ