Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους 18-30 ετών

 

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι η προετοιμασία των νέων ανέργων, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας καθώς και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.

 

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα, που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
3 ΑΤΟΜΑ 1
4-9 ΑΤΟΜΑ 2
10-19 ΑΤΟΜΑ 3
20-30 ΑΤΟΜΑ 5
31-50 ΑΤΟΜΑ 8
ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ 20% ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΩΣ 20

 

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας.

 

Ωφελούμενοι

Άνεργοι ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ΄ όλη τη διάρκεια της προεργασίας.

 

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια είναι 7 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 7/12/2022