Καθεστώς ενίσχυσης “Επιχειρηματικότητα 360ᵒ” ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων: από 9 Ιανουαρίου έως 10 Απριλίου 2023

Σκοπός: Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και την δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Δικαιούχοι: στο εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων είναι τα επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στους κάτωθι κλάδους:

 • εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων,
 • αφαλάτωσης θαλασσινού νερού,
 • παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις,
 • διαχείρισης ακίνητης περιουσίας,
 • υπηρεσιών γηπέδουμε κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και Υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς,
 • υπηρεσιών Μηχανικών Πλυντηρίων, σιδερωτηρίου ρούχων,
 • δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης,
 • επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία και
 • παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας

 

Είδη ενισχύσεων του καθεστώτος “Επιχειρηματικότητα 360ᵒ”:

 • την ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας,
 • την επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 • διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτή
 • θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

Ορισμένες εκ’ των Επιλέξιμων Δαπανών

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Λοιπές δαπάνες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες για καινοτομία, δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης κ.α.

 

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000 ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών, τις Οργανώσεις Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ

 

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι φορείς επενδύσεων είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη στιγμή της έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και δύναται να έχουν μια από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία,
 • Συνεταιρισμός,
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
 • Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί,
 • Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών,
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες,
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις,
 • Ατομικές επιχειρήσεις

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και κυμαίνονται:

 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις,
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ