ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ

Αντικείμενο της δράσης: η ενίσχυση της αγοράς ή χρονομίσθωσης (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ (BEV), με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος (η/ο).

Υποβολών αιτήσεων:  9/1/2023 μέχρι 31/12/2023

Ισχύει η σειρά προτεραιότητας.  Αξιολογούνται οι προτάσεις σύμφωνα με την χρονική στιγμή υποβολής τους.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών:  από 01/12/2021

Ωφελούμενοι/Τελικοί Αποδέκτες της Δράσης: Όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας και οι οποίοι διαθέτουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση Ταξί», οι οποίοι θα  υποχρεωθούν να προβούν σε απόσυρση και σε οριστικό αποχαρακτηρισμό του παλαιού  Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

Κάθε ωφελούμενος:

  • δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής χρονομίσθωσης (leasing) ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 (BEV) ανά άδεια στην οποία συμμετέχει ή είναι μοναδικός κύριος αυτής.
  • δύναται να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία.
  • υποχρεούται να προβεί σε απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ

 

Σημειώνεται ότι: Οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες πριν την παρέλευση διετίας (2 ετών) από την απόκτησή τους.

Ύψος ενισχύσεων:

Για αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) Ε.Δ.Χ. οχήματα ΤΑΞΙ το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τις δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (17.500€). Το οποίο δύναται να διαχωρισθεί στις κάτωθι περιπτώσεις:

  • επιδότηση 40% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος. για την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος
  • Η υποχρεωτική απόσυρση Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με ποσό ίσο με πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€)
  • Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο, για εγκατάσταση σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική.
  • Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €)
  • Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €)
  • Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα είκοσι εννέα έτη και είναι ήδη κάτοχοι άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €)

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.